Available courses

วิทยาการคำนวณ ม.5

วิทยาการคำนวณ ม.5

     ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูลและหลักการคิดเชิงอ...
Course

วิทยาการคำนวณ ม.4

วิทยาการคำนวณ ม.4

     ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบ...
Course